Consell Comarcal del Garraf

Logo del Consell Comarcal del Garraf
Logo del Consell Comarcal del Garraf

Convocatòria Ple Ordinari del 19 d'octubre de 2017


 

 

Presidència

 

1. Aprovació de l’acta dels plens anteriors (13 de juliol de 2017 i 25 de setembre de 2017).

2. Donar compte dels decrets de presidència i gerència.

3. Presa de possessió del càrrec de conseller comarcal del Sr. Josep Asensio Albà de la CUP.

 

Àrea de Serveis Generals i Organització

4. Donar compte de l'informe de tresoreria referent a la morositat del 2n trimestre de 2017.

5. Donar compte de l'estat d'execució del 2n trimestre de 2017.

6. Donar compte dels decrets de Presidència en relació a modificacions de pressupost 2017.

7. Proposta de ratificació del decret de Presidència en relació a l’adhesió a la contractació

centralitzada de Serveis de telecomunicacions.

8. Proposta d’aprovació de la convocatòria i les bases reguladores que han de regir la convocatòria

d’una plaça d’educador/a social de l’EAIA.

9. Proposta d’aprovació de la convocatòria i les bases reguladores que han de regir la convocatòria

d’una plaça de tècnic/a mitjà en turisme – projecte FEDER.

 

Àrea de Serveis a les Persones

10. Proposta d’aprovació de l’acord per al Contracte programa 2017/2019 entre l’Institut Català de les Dones i el Consell Comarcal del Garraf per la prestació del Servei d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD) i la realització de polítiques d’igualtat de gènere.

11. Proposta d’adjudicació del servei de transport escolar col·lectiu per al trasllat de l’alumnat de la comarca del Garraf per als cursos 2017-2018 i 2018-2019.

12. Proposta de ratificació del Decret de Presidència 156B/2017, de 4 de setembre de 2017, relatiu a l’atorgament dels ajuts individuals de menjador escolar per a l’alumnat amb necessitats

socioeconòmiques per al curs 2017-2018.

13. Proposta de ratificació de la solHlicitud de subvenció d’acord amb la Resolució TSF/1779/2017, de 13 de juliol, per la qual s’obre la convocatòria, per a l’any 2017, per a la concessió de subvencions destinades a incentivar la contractació en pràctiques de joves beneficiaris del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya.

14. Proposta de ratificació de la sol·licitud de subvenció d’acord amb la Resolució TSF/1823/2017, de 13 de juliol, per la qual s’obre la convocatòria per a l’any 2017 de les subvencions destinades a la Xarxa d’impulsors del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya. Termini : 15 de setembre de 2017.

15. Proposta d’adhesió i recolzament al Dictamen del Consell Consultiu de la Gent Gran: la nova Llei de la Gent Gran de Catalunya.

16. Proposta d’adhesió i recolzament al Dictamen del Consell Consultiu de la Gent Gran: el bon tracte a les persones grans.

17. Proposta d’adhesió i recolzament de les conclusions de les Jornades “Maltractament a la Gent Gran” del Consell Consultiu de la Gent Gran.

 

Àrea d'Ordenació Territorial i Habitatge.

18. Ratificació del Decret de Presidència de data 25 de setembre de 2017 d’aprovació del conveni de participació i presentació de l’escrit d’alHlegacions referent al PECT Garraf “Envelliment actiu i saludable i dependència”.

19. Donar compte del decret de presidència d’adjudicació de la redacció de l’estudi dels efectes i impactes territorials i la competitivitat de l’autopista C-32 a l’empresa “MCRIT, S.L.”.

 

Àrea de Cultura, Patrimoni, Ocupació i Esports.

20. Proposta de ratificació de la solHlicitud de subvenció del programa 30 plus d’acord amb la

Resolució TSF/1705/2017, de 12 de juliol, per la qual s’obre la convocatòria per a l’any 2017 per a la concessió de subvencions a les entitats promotores que realitzaran el programa 30 Plus per a la inserció de persones desocupades de 30 i més anys.

21. Proposta de ratificació de la solHlicitud de subvenció del Programa Formació i Treball pels

municipis de Canyelles, Cubelles i Olivella d’acord amb la RESOLUCIÓ TSF/2162/2017, d'1 de

setembre, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2017 per a la concessió de subvencions

per al Programa Treball i Formació.

22. Proposta de ratificació de l’aprovació dels convenis del projecte “Les ofertes de treball a través de la gestió de competències” : a) Conveni de colHlaboració i actuació entre el Consell Comarcal del Garraf i l’Ajuntament de Sitges pel desenvolupament de l’actuació “Les ofertes de treball a través de la gestió per competències al territori del Garraf”. b) Conveni de col·laboració i actuació entre el Consell Comarcal del Garraf i l’ajuntament de Sant Pere de Ribes pel desenvolupament de l’actuació “Les ofertes de treball a través de la gestió per competències al territori del Garraf”. c) Conveni de col·laboració i actuació entre el Consell Comarcal del Garraf i els ajuntaments de Canyelles, Cubelles, Olivella, Sant Pere de Ribes i Sitges per al desenvolupament de l’actuació “Les ofertes de treball a través de la gestió per competències al territori del Garraf”.

 

MOCIONS

 

Mocions d’urgència

 

23. Precs i Preguntes.


Data publicació:16 d'octubre de 2017