Consell Comarcal del Garraf

Logo del Consell Comarcal del Garraf
Logo del Consell Comarcal del Garraf

Consell Consultiu de la Gent Gran


El Ple del Consell Comarcal del Garraf, el dia 2 de febrer de 1991, va aprovar la creació del Consell Consultiu de la Gent Gran, com a òrgan de consulta i participació dels usuaris i les entitats de serveis socials, en els temes de gent gran. El Consell Consultiu de la Gent Gran s’adscriu orgànicament al Consell Comarcal del Garraf.

 

Aquest Consell té per objecte esdevenir un òrgan consultiu i de participació per aquelles qüestions d’interès per a la gent gran que suposin una millora del benestar i de la qualitat de vida d’aquest sector de la població a la comarca del Garraf.

 

En aquell moment es va elaborar un reglament que regula les funcions del Consell Consultiu de la Gent Gran. Entre d’altres, són funcions d’aquest consell consultiu: 

 • Participar en la definició de les necessitats socials comarcals pel que fa a la gent gran
 • Realitzar informes sobre els projectes normatius que els afecten
 • Elaborar els informes tècnics i els dictàmens que li siguin sol·licitats pel Consell Comarcal del Garraf
 • Promoure la realització de les activitats necessàries per tal de sensibilitzar la societat respecte a la situació social de la gent gran
 • Promoure l’associacionisme al grup de població esmentat i la participació de la comunitat
 • Donar a conèixer a aquesta comunitat els recursos i drets que els assisteixen col·laborar en les actuacions realitzades en temes de gent gran de la comarca i fer-ne el seguiment
 • Altres feines internes que fan referència al mateix consell consultiu.
 • La presidència del Consell Consultiu de la Gent Gran correspon al president/presidenta del Consell Comarcal del Garraf, o persona en qui delegui, actualment es tracta de la Senyora Glòria García i la Vicepresidència correspon al  consellera delegada d'Atenció a la Gent Gran, Sra. Francisca Carrasquilla. La secretaria serà exercida per un/a tècnic/a del Consell Comarcal del Garraf, i exercirà les seves funcions tant al Plenari com a la Comissió permanent, amb veu però sense vot.

Integren el Plenari del Consell Consultiu de la Gent gran:

 • La presidència, que correspon al president del Consell Comarcal del Garraf, la vice-presidència, que correspon al/la conseller/a responsable de l’Àrea de Serveis a les Persones o persones en qui deleguin.
 • Els consellers i conselleres que integren la Comissió Informativa de Serveis a les Persones.
 • Els regidors i regidores de Benestar Social dels ajuntaments de la comarca del Garraf
 • Dos representants de cada una dels col·lectius i entitats legalment constituïdes que treballin amb temes de gent gran i que tinguin seu o representació a la comarca.

Hi són representades les següents entitats:

 

COMPEX

Gent Gran de Mar (Vilanova)

Casal Municipal de Sitges Pau Casals

Casal Municipal de Sitges Joan Maragall

Casal Municipal de Sant Pere de Ribes

Casal d’Avis de Les Roquetes

Aula Universit. del Garraf

Grup Jubilats CCOO

Jubilats UGT

Associació Cim Blanc (Cubelles)

L’Esplai de la Caixa (Vilanova)

Gent Gran d’Olivella

Associació Pura Vida (Cubelles)

Associació Gent Gran de Canyelles

Amics de la Gent Gran

Associació Cal Pallissa

Voluntaris de Sant Camil

Federació d'Associacions de veïns

 

El Plenari del Consell Consultiu de la Gent gran es reunirà amb caràcter ordinari, almenys un cop cada trimestre, i amb caràcter extraordinari quan el president, per pròpia iniciativa o a petició de la majoria dels seus membres, ho consideri oportú.

 

La Comissió Permanent està formada per:  

 • El/la president/a del Consell Comarcal del Garraf, o persona en qui delegui
 • El/la president/a de l'Àrea de Serveis a les Persones, o persona en qui delegui.
 • El/la tècnic/a, que actuarà com a secretàri/a.
 • 5 delegats escollits pel Plenari del Consell Consultiu de la Gent Gran.

Són funcions de la Comissió Permanent:

 • Desenvolupar i aplicar els acords que prengui el Plenari
 • Vetllar per l’acompliment i realització de les finalitats del CCGG i la seva representativitat.
 • Elaborar la memòria i la planificació de les activitats anuals.
 • Proposar al Plenari la creació de grups de treball

La presència del Consell Consultiu de la Gent Gran al Consell Comarcal del Garraf es durà a terme mitjançant:

 • La convocatòria dels seus membres a les reunions del Ple del Consell Comarcal del Garraf.
 • Les propostes d’inclusió dels temes que considerin necessaris en l’ordre del dia de les reunions del Ple a través de presentació de la Comissió Informativa de l’Àrea .
 • Elevació d’acords, resolucions i informes al Ple del CCGA que per la seva efectivitat o naturalesa ho requereixin, previ informe de la Comissió Informativa. 

 


 • Grup Consell Consultiu de la Gent Gran

  Grup Consell Consultiu de la Gent Gran

 • Trobada gent gran a la Masia d'en Cabanyes

  Trobada gent gran a la Masia d'en Cabanyes

Documentació adjunta

Enllaços relacionats